De farmaceutische industrie

Skippy

Beheerder
Forumleiding
Admin
Geeft niet.
Het is nu al een probleem met waterzuivering. De grote hoeveelheid chemische middelen / vergif in het riool.
Het is gewoon bizar wat de waterschappen aantreffen
Op zich voor mij allemaal niet zo erg meer, maar wel triest voor iedereen die na mij leeft.
 

Skippy

Beheerder
Forumleiding
Admin
Ik had het allemaal ooit wel eens uitgezocht, maar vond het leuk om dit weer eens op te pakken.
Lang niet meer mee bezig gehouden.

Daar komt ie.

Emerald.jpg


We blijven even bij dat heerlijk Chemie bedrijf bij mij in de buurt Emerald Kalama Chemical dat inmiddels zoals te zien is op de foto de naam inmiddels iets heeft veranderd naar Emerald Performance Materials Kalama Chemicals.

Prachtig, dat klinkt in ieder geval wat luxer allemaal, maar neemt niet weg dat daar nog steeds dezelfde producten gefabriceerd worden. Waaronder het gevaarlijke benzoëzuur. E 210
Op internet te vinden als een stof dat uit planten en bomen komt en zelfs uit fruit komt, maar deze stof is ook via een groot aantal syntheseroutes te bereiden. En dan komen dus de chemie bedrijven in beeld. Commercieel wordt het namelijk chemisch gemaakt uit tolueeen.
Ga je dan verder zoeken vind je dit: Tolueen of methylbenzeen (C6H5CH3), vroeger ook wel toluol genoemd, is een vluchtige vloeistof: een verbinding bestaande uit een benzeenring waarvan 1 waterstofatoom vervangen is door een methylgroep. De stof wordt onder andere als verdunningsmiddel en als grondstof in de chemie gebruikt. Tolueen is het belangrijkste bestanddeel van thinner. Het is ook een onderdeel van benzine en wordt gebruikt als oplosmiddel in bandenplakmiddel. Bij het gebruik van solutie bij lijmsnuiven als vorm van drugsgebruik, is tolueen de werkzame stof.
Daar gaat menigeen dus de fout in door te stellen dat E nummer gemaakt worden uit natuurlijke producten.

1.1 Productidentificatie Identificatie van de stof Benzoëzuur Artikelnummer NC03 Registratienummer (REACH) 01-2119455536-33-xxxx Catalogus nr. 607-705-00-8 EG-nummer 200-618-2 CAS-nummer 65-85-0 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geïdentificeerd gebruiken: laboratoriumchemicaliën
Indeling van de stof of het mengsel Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Indeling overeenkomstig GHS Rubriek Gevarenklasse Gevarenklasse en categorie Gevarenaanduiding
3.2 huidcorrosie /-irritatie (Skin Irrit. 2) H315
3.3 ernstig oogletsel/oogirritatie (Eye Dam. 1) H318
3.9 specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling (STOT RE 1) H372

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H372 Veroorzaakt schade aan organen (long) bij langdurige of herhaalde blootstelling (na inademing).

Ik zou zeggen eet smakelijk.
Zo zijn er nog een paar honderd E nummers waarvan uiteraard niet allemaal schadelijk. Maar er zitten een paar hele gevaarlijke bij die je beter kunt vermijden.

Desgewenst zoek ik mijn lijstje van jaren weer eens op en zoek of alle info inmiddels nog recent is.
 

Skippy

Beheerder
Forumleiding
Admin
Oh ja ik had jaren geleden een boekje tijdens mijn jarenlange onderzoek van E nummers.

Hier mijn hierboven omschreven E210 nummer en nogmaals smakelijk eten en blijf a.u.b. gezond.

E210.jpeg
 

PhilipV

Beheerder
Forumleiding
Admin
Waaronder het gevaarlijke benzoëzuur. E 210

Op internet te vinden als een stof dat uit planten en bomen komt en zelfs uit fruit komt, maar deze stof is ook via een groot aantal syntheseroutes te bereiden. En dan komen dus de chemie bedrijven in beeld. Commercieel wordt het namelijk chemisch gemaakt uit tolueeen.
Ga je dan verder zoeken vind je dit: Tolueen of methylbenzeen (C6H5CH3), vroeger ook wel toluol genoemd, is een vluchtige vloeistof: een verbinding bestaande uit een benzeenring waarvan 1 waterstofatoom vervangen is door een methylgroep. De stof wordt onder andere als verdunningsmiddel en als grondstof in de chemie gebruikt. Tolueen is het belangrijkste bestanddeel van thinner. Het is ook een onderdeel van benzine en wordt gebruikt als oplosmiddel in bandenplakmiddel. Bij het gebruik van solutie bij lijmsnuiven als vorm van drugsgebruik, is tolueen de werkzame stof.
Daar gaat menigeen dus de fout in door te stellen dat E nummer gemaakt worden uit natuurlijke producten.

De hardnekkigste denkfout bij mensen die géén chemie-opleiding hebben. Het is niet dat het product aangeduid als E210 synthetisch gemaakt kan worden uit het schadelijke tolueen dat er ook maar enige reden is of verband te leggen om het zelf ook schadelijk te noemen.

Als je in huis, tuin en keuken vloeistoffen of stoffen mengt vindt je die stoffen nadien terug in de mix : maar zo werkt het NIET in de chemie.

Dat Tolueen bestaat (zie formule die je gaf) uit koolwaterstoffen in een bepaalde verbinding, de C'kes en H'kes.
In scheikunde is het nu zo dat als je de chemische verbinding wijzigt je een totaal andere stof kan verkrijgen, met totaal andere eigenschappen. Tolueen is dus bijtend en een oplosmiddel zoals thinner maar benzoëzuur heeft die eigenschap totaal NIET meer...
Zowat alles wat je in de natuur kan bedenken bevat immers C (koolstof) en H (waterstof)... Slechts in bepaalde verbindingen (die soms maar één molecule van mekaar verschillen) is dat schadelijk.
 

Skippy

Beheerder
Forumleiding
Admin
Ik weet precies hoe het werkt in de chemische industrie.
Maar geen probleem eet en drink wat u wilt. Ik zal niemand tegenhouden.
 
CO is moordend! CO2 daarentegen ... euuuh ... misschien toch ook (op termijn) ... (klimaatopwarming)
En O (O2) is een zeer corrosief en 'destructief' chemisch element ... maar probeer eens te leven zonder! ;)
 
Bovenaan Onderaan